Patroangoed

Patroangoed is it oan in tsjerke skonken goed (lannen en pleatsen) dêr't de opbring fan te'n goede komt oan it ûnderhâld fan de tsjerke en de ynstânhâlding fan de earetsjinst.