Planolooch

In planolooch is ien dy't wurksum is op it mêd fan de romtlike oardering, it planmjittige opdielen fan de (iepenbiere) romte, dat alle winske en needsaaklike funksjes har plak dêryn krije. Planologen wurkje meastentiids by de oerheden (it Ryk, provinsjes of gemeenten) of by advysburos.

Sjoch ekBewurkje

Keppeling om utensBewurkje

  • www.vrom.nl - Ministearje fan Folkssûnens, Romtlike Oardering en Miljeubehear