Heechlearaar

(Trochferwiisd fan Prefester)

In heechlearaar (ek wol professor of prefester) is in dosint as ûndersiker, ornaris oan in hegeskoalle as universiteit. De krekte betsjutting fan in heechlearaar kin yn elts lân ferskille. Hja kinne ferantwurdlik wêze foar de fierdere ûntjouwing fan it wittenskiplike mêd dêr't se har mei dwaande hâlde, en mei it staljaan fan it ûnderwiis op dat mêd.

Der binne ferskate typen prefesters:

  • Bysûnder heechlearaar - heechlearaar dy't troch in ynstelling of stifting oansteld is
  • Bûtengewoan heechlearaar - heechlearaar dy't in ûnderdiel fan in fak dosearret
  • Gewoan heechlearaar - heechlearaar dy't in fak dosearret dêr't in aparte learstoel foar bestiet

Dêrneist binne der ek noch tsjerklike heechleararen, persoanlike heechleararen, ensafh. Elts lân kin oare prefestertypen hawwe.