In psychiater is in arts dy't him spesjalisearre hat yn de psychiatry.

In ferskil mei in psychiater en in psycholooch is dat in psychiater as foaropleiding de arts-opleiding trochrûn hat. De psychiater hat him dêrnei fjouwer en in heal jier spesjalisearre yn geastessykten. In psycholooch mei gjin medisinen foarskriuwe, in psychiater wol.

Bekende psychiaters binne ûnder oaren: