Ritzard

Ritzard (ek wol Ridsert) is in legindaryske Fryske kening út de 7e iuw. Syn feitlik bestean is ûnwis.

Cronica der FresenBewurkje

De boarne oer Ritzard is de Cronica der Fresen fan Eggerik Benninga (1490-1562), in Eastfryske haadling. Syn kronyk is in oanienskeakeling fan ûnwissigens en neffens skiedkundigen net altiten like betrouber. Yn it skrift waard Ritzard neamd as de foargonger fan kening Rabbolt, (Redbad), hy stoar yn de Slach by Dorestêd tsjin de Franken dy't plakfûn yn 688. Lykwols binne al dizze feiten yn striid mei oare, benammen Frankyske boarnen út dy tiid.

LiteratuerBewurkje

  • H. Halbertsma, Frieslands oudheid, Utert, 2000, s. 247.