Romein (lettertype)

Mei romein as lettertype kinne twa ferskate saken oantsjut wurde. De namme is werom te lieden nei de stilistyske oarsprong fan dizze lettersoarte: de haadletters dy't brûkt wurde yn it Romeinske Ryk.

  • ien fan de grutte lettertypefamyljes dy't synonym binne mei skreefletters en oare antiqua-lettertypes.
  • de gewoane of rjochtopsteande fariant fan in lettertype (net-kursyf).
Romein, falsk kursyf en echt kursyf

Romein (letterstyl)Bewurkje

Romein is de beneaming foar ien fan de trije farianten dy't in lettertype ha kin. De oare twa binne oblyk en kursyf.