Ryksfoarljochtingstsjinst

De Ryksfoarljochtingstsjinst, ôfkoarte ta RVD (Rijksvoorlichtingsdienst) en oprjochte yn 1934, is in Nederlânske oerheidsynstânsje dy't diel útmakket fan it ministearje fan Algemiene Saken.

Taken bewurkje seksje

De RVD hat de folgjende taken:

 • De wurdfiering fan en it foarljochtsjen oer de minister-presidint, de ministerrie en it Keninklik Hûs
 • It beglieden fan publike optredens fan leden fan it Keninklik Hûs
 • It foarljochtsjen oer it algemiene regearbelied en it ministearje fan Algemiene Saken
 • De koördinaasje fan 'e ynterdepartemintale foarljochtingssaken
 • It útfieren fan taken dy't te krijen hawwe mei kommunikaasjeadvys en publyksfoarljochting
 • De ynformaasjefoarsjenning oer it algemiene regearbelied foar de minister-presidint en de amtlike top
 • It ûntwikkeljen fan it ryksbrede (strategyske) belied wat oerheidskommunikaasje, fersoarging fan de ôfstimming fan it belied tusken de direksjes en foarljochting fan ministers oanbelanget
 • It befoarderjen fan in bettere kommunikaasje fan 'e ryksoerheid mei de boarger

Organisaasje bewurkje seksje

De direkteurs-generaal fan 'e RVD binne fan 1952 ôf:

 • Gerrit Jan Lammers (1952-1968)
 • Gijs van der Wiel (1968-1983)
 • Hans van der Voet (1983-1995)
 • Eef Brouwers (1995-2004)
 • Gerard van der Wulp (2004-2008)
 • Henk Brons (2008-2014)
 • Stephan Schrover (2015-)