Sânemar

De Sânemar is in marke yn de De Alde Feanen by Earnewâld. It wetter fan 12 ha is yn behear by It Fryske Gea. Op de westlike ouwer steane simmerhúskes.

Sânemar

De skûtsjes fan de SKS komme meastal ek op de Sânemar.