In sakristy is in romte yn in tsjerke dêr't saken bewarre wurde dy't by it fieren fan de tsjinst brûkt wurde. It giet dêrby om liturgyske klaaiing, paraminten, liturgysk ark lykas tsjelken, hostyskalen, de (noch net-wijde) hosty's, wyn foar de misse, kearsen, ensafuorthinne.

Sakristy fan de Keulse dom

De sakristy tsjinnet ek foar de preester en oare meiwurkers oan de tsjint as romte om harren ta te rieden. De koster hat de soarch oar de sakristy. Yn roomske tsjerken is somtiden in twadde sakristy foar de mistjinners.