Samen op Weg-proses

It Samen op Weg-proses is de namme fan it besykjen ta hechtere gearwurking fan de Nederlânske Herfoarme Tsjerke, de Grifformearde Tsjerken yn Nederlân en de Evangelysk-Lutherske Tsjerke yn Nederlân sûnt 1961. Dy tsjerken waarden de Samen op Weg-tsjerken neamd. Mei yngong fan 1 maaie 2004 resultearre dat yn de fúzje fan de tsjerken ta de Protestantske Tsjerke yn Nederlân.

It ûntstean fan protestantske streamings yn Nederlân