Sem is yn de bibel de soan fan Noäch en in foarfaar fan Abram.