Sidrach Simpson

Sidrach Simpson1600-1655) wie in Ingelske ûnôfhinklik predikant, ien fan de lieders fan de ûnôfhinklike partij yn de Synoade fan Westminster.

Sidrach Simpson