Simonis

efternamme

"Simonis" is in Nederlânske efternamme. It is it Latynske efterheaksel "-is" by de foarnamme Simon. Dat makket it de heitenamme "fan Simon".