De sintimeter (symboal cm, Fryske ôfkoarting sm) is in lingte-ienheid, gelyk oan 0,01 meter. De namme is gearstald út de SI-ienheid foar langte, "meter", en it SI-foarheaksel sinti. Ynternasjonaal is dat lykwols centi en is de ôfkoarting cm. In sintimeter is 0,01 meter of 10 milimeter. In sintimeter is ek 0,1 desimeter.