De slokterm is in ûnderdiel fan it spiisfertarringstelsel. It is it part fan it magetermkanaal tusken de mûle of bek en de mage. Meastepart fan alle sûchdieren hat in slokterm.

Slokterm by de minske (yn 't read)

De slokterm fan de minske is om-ende-by 25 sintimeter lang en trochstrings 2 sintimeter dik. Hy begjint yn de kielholte en einiget yn de mage. Der sit in slútspier (cardia) ûnder yn de slokterm dy't foarkomme moat dat de ynhâld fan de mage werom streamt nei de slokterm.

Twa soarten spieren soargje foar de gearlûkende beweging (peristaltyk) fan de slokterm, dy't it iten nei de mage beweecht en by spuien krekt de oare kant op triuwt.