Steat fan de Nederlannen

De Steat fan de Nederlannen, yn it koart de Steat, is de juridyske term foar de oerheid fan it Keninkryk fan de Nederlannen en Nederlân as rjochtspersoan. De 'Steat fan de Nederlannen' slút ferdraggen, hat besittingen, docht wurk, jout opdrachten en kin yn rjochtssaken optrede. De term komt in soad foar yn offisjele stikken.