Stjerrebyld

In stjerrebyld is in samling stjerren dy't foar it each in figuer foarmje as men de linen mei inoar ferbine soe. De stjerren fan in stjerrebyld lykje tichteby te stean oan it firmamint yn in werkenbere foarm. Sy hawwe harren nammen krigen troch de foarm dy't de minsklike fantasy der yn sjocht.

it stjerrebyld Orion