Stoom of steam is in aggregaasjetastân fan wetter (yn de gasfaze). Faak wurdt de dize fan wetter (H2O) stoom of steam neamd: de lytse dripkes wetter dy't bygelyks boppe in fluittsjettel te sjen binne. Echte stoom (wetterdamp) is lykwols net te sjen.