Trijegeaster Feanpolder

De Trijegeaster Feanpolder is in polder fan 1000 pûnsmiet by Aldeouwer. De polder is yn 1740 troch jonkhear Johan Vegelin van Claerbergen oanlein. Der wienen doe 16 pleatsen. Der is nei dy tiid ek in soad grûn ferfeante.

Trijegeaster Feanpolder
Trijegeaster Feanpolder.jpg
oprjochte 1000 ha

Yn de santiger jierren fan de 20e iuw wie Trijegea yn ’t nijs troch in marreplan dat úteinlik net troch gie.