Underwizerskabaret Mid-Fryslân

Underwizerskabaret Mid-Fryslân wie in kabaretselskip dat sûnt 1964 ûnder lieding stie fan Roel Bergsma út Terherne.

Foar de skoalle begûn er mei it skriuwen fan Fryske revustikken. Namme makke er ek as skriuwer foar it Underwizerskabaret Mid-Fryslân, in ploech ûnderwizers dy't sûnt 1964 de planken opgyng mei revustikken en sjongspullen. Earst waard benammen optreden op jûnen foar de Feriening foar Iepenbier Underwiis en ûnderwizersorganisaasjes.

Cees Bijlstra wie fêste begelieder op muzyk en makke sels ek ferskes.