Ferskil tusken ferzjes fan "Reptilen"

872 bytes grutter ,  2 jier lyn
L
**** {{Stambeam2/ein tûke}}boppeskift [[beneireptilen]] (''Parareptilia'') †
***** skift [[millerosauriërs]] (''Millerosauria'') †
***** {{Stambeam2/ein tûke}}skift ''[[Procolophonomorphaprokolofondieren]] (''Procolophonomorpha'')
*** {{Stambeam2/ein tûke}}rangleas takson [[echte reptilen]] (''Eureptilia'')
**** famylje [[kotylosauriërs]] (''Captorhinidae'') †
**** {{Stambeam2/ein tûke}}rangleas takson [[reptyleftigen]] (''Romeriida'')
***** skaai ''[[Hylonomushylonomus]] (''Hylonomus'')
***** skaai ''[[Paleothyrispaleotyris]] (''Paleothyris'')
***** famylje ''[[Protorothyrididaeoerskyldhûdigen]] (''Protorothyrididae'')
***** {{Stambeam2/ein tûke}}ûnderklasse [[diapsiden]] of dûbelbôgigen (''Diapsida'')
****** skift ''[[Araeoscelidiarankskonkigen]] (''Araeoscelidia'')
****** {{Stambeam2/ein tûke}}rangleas takson [[nije diapsiden]] (''Neodiapsida'')
******* skaai [[keniasauriërskeniasaurus]] (''Kenyasaurus'') †
******* skaai [[klaudiosauriërsklaudiosaurus]] (''Claudiosaurus'') †
******* skaai ''[[Lanthanolanialantolania]] (''Lanthanolania'')
******* skaai ''[[Orovenatororovenator]] (''Orovenator'')
******* skaai ''[[Palaeagamapaleägama]] (''Palaeagama'')
******* skaai ''[[Saurosternonsaurosternon]] (''Saurosternon'')
******* famylje [[tangasauriërs]] (''Tangasauridae'') †
******* famylje [[weigeltisauriërs]] (''Weigeltisauridae'') †
******* boppefamylje ''[[Younginiformesyounginydeftigen]] (''Younginiformes'')
******** {{Stambeam2/ein tûke}}famylje [[younginiden]] (''Younginidae'') †
******* rangleas takson [[ichtyosaurusdieren]] (''Ichthyosauromorpha'') †
******** skift ''[[HupehsuchiaHubeikrokkedillen]] (''Hupehsuchia'')
******** {{Stambeam2/ein tûke}}rangleas takson [[ichtyosauruseftigen]] (''Ichthyosauriformes'') †
********* skiftrangleas takson ''[[Nasorostranoassnutigen]] (''Nasorostra'')
********* {{Stambeam2/ein tûke}}boppeskift [[echte ichtyosauruseftigen]] (''Ichthyopterygia'') †
********** skaai [[isfjordosauriërsisfjordosaurus]] (''Isfjordosaurus'') †
********** famylje [[omfalosauriërs]] (''Omphalosauridae'') †
********** famylje ''[[Parvinatatoridaeparvinatoreftigen]]] (''Parvinatatoridae'')
********** famylje [[taisauriërs]] (''Thaisauridae'') †
********** famylje [[ûtatsûsauriërs]] (''Utatsusauridae'') †
********** {{Stambeam2/ein tûke}}rangleas takson [[echte ichtysauriërs]] (''Eoichthyosauria'') †
*********** skift ''[[Grippidiaankerichtyosauriërs|anker-ichtyosauriërs]] (''Grippidia'')
*********** {{Stambeam2/ein tûke}}skift [[ichtyosauriërs]] (''Ichthyosauria'') †
******* {{Stambeam2/ein tûke}}rangleas takson [[sauriërs]] (''Sauria'')
******** skaai ''[[Atopodentatusatopodentatus]] (''Atopodentatus'')
******** rangleas takson [[archosaurusdieren]] (''Archosauromorpha'')
********* skift ''[[Choristoderahalsleazen]] (''Choristodera'')
********* rangleas takson [[krokkedilpoatigen]] (''Crocopoda'')
********** famylje ''[[Prolacertidaefoarhagedissen]] (''Prolacertidae'')
********** skift [[allokotosauriërs]] (''Allokotosauria'') †
********** skift [[rynchosauriërs]] (''Rhynchosauria'') †
********** {{Stambeam2/ein tûke}}rangleas takson [[archosauruseftigen]] (''Archosauriformes'')
*********** famylje ''[[Erythrosuchidaefoarkrokkedillen]] (''Proterosuchidae'')
*********** famylje ''[[Proterosuchidaereade krokkedillen]] (''Erythrosuchidae'')
*********** {{Stambeam2/ein tûke}}rangleas takson [[echte krokkedilpoatigen]] (''Eucrocopoda'')
************ famylje ''[[Euparkeriidaeeuparkeriïden]] (''Euparkeriidae'')
************ skiftrangleas takson ''[[Proterochampsiaoerkrokkedildieren]] (''Proterochampsia'')
************ {{Stambeam2/ein tûke}}rangleas takson [[ankelknierigen]] (''Crurotarsi'')
************* skift [[fytosauriërs]] (''Phytosauria'') †
*************** {{Stambeam2/ein tûke}}rangleas takson [[fûgelhalzigen]] (''Ornithodira'')
**************** rangleas takson [[dinosaurusdieren]] (''Dinosauromorpha'')
***************** famylje ''[[Lagerpetidaelagerpetoneftigen]] (''Lagerpetidae'')
***************** {{Stambeam2/ein tûke}}[[dinosauruseftigen]] (''Dinosauriformes'')
****************** famylje [[silesauriërs]] (''Silesauridae'') †
*************** famylje [[fûgelkrokkedillen]] (''Ornithosuchidae'') †
*************** {{Stambeam2/ein tûke}}rangleas takson [[krokkedildieren en sibben]] (''Suchia'')
**************** famylje ''[[Gracilisuchidaegrasilosuchiden]] (''Gracilisuchidae'')
**************** skift [[aitosauriërs]] (''Aetosauria'') †
**************** {{Stambeam2/ein tûke}}rangleas takson [[beneikrokkedildieren]] (''Paracrocodylomorpha'')
***************** boppefamylje [[poposauriërs]] (''Poposauroidea'') †
***************** {{Stambeam2/ein tûke}}rangleas takson [[beneikrokkedileftigen]] (''Loricata'')
****************** famylje ''[[Prestosuchidaeprestosuchiden]] (''Prestosuchidae'')
****************** famylje ''[[Rauisuchidaerauisuchiden]] (''Rauisuchidae'')
****************** {{Stambeam2/ein tûke}}rangleas takson [[echte beneikrokkedileftigen]] (''Bathyotica'')
******************* famylje ''[[Erpetosuchidaekrokkedilreptilen]] (''Erpetosuchidae'')
******************* {{Stambeam2/ein tûke}}boppeskift [[krokkedildieren]] (''Crocodylomorpha'')
******************** famylje ''[[Hallopodidaehallopuseftigen]] (''Hallopodidae'')
******************** {{Stambeam2/ein tûke}}rangleas takson [[echte krokkedildieren]] (''Crocodyliformes'')
********************* famylje ''[[GobiosuchidaeGobykrokkedillen]] (''Gobiosuchidae'')
********************* famylje [[oerkrokkedillen]] (''Protosuchidae'') †
********************* {{Stambeam2/ein tûke}}rangleas takson [[middenkrokkedildieren]] (''Mesoeucrocodylia'')
********************** {{Stambeam2/ein tûke}}rangleas takson [[nije krokkedildieren en sibben]] (''Metasuchia'')
*********************** skift ''[[Notosuchiasúdlânkrokkedillen]] (''Notosuchia'')
*********************** {{Stambeam2/ein tûke}}rangleas takson [[nije krokkedildieren]] (''Neosuchia'')
************************ skift ''[[Coelognathosuchiaholkaakkrokkedillen]] (''Coelognathosuchia'')
************************ skift ''[[Thalattosuchiaoseaankrokkedillen]] (''Thalattosuchia'')
************************ {{Stambeam2/ein tûke}}rangleas takson [[echte nije krokkedildieren]] (''Eusuchia'')
************************* famylje [[atoposauriërs]] (''Atoposauridae'') †
************************* famylje [[benei-alligators]] (''Paralligatoridae'') †
************************* famylje ''[[Hylaeochampsidaeoerwâldkrokkedillen]] (''Hylaeochampsidae'')
************************* {{Stambeam2/ein tûke}}skift [[krokkedileftigen]] (''Crocodilia''): 25 soarten ([[krokkedillen]], [[alligators]], [[kaaimannen]] en [[gavialen]])
********* skift [[protorosauriërs]] (''Protorosauria'') †
********* {{Stambeam2/ein tûke}}rangleas takson [[skylpoddieren]] (''Pantestudines'')
********** skaai [[eunotosauriërs]] (''Eunotosaurus'') †
********** skaai ''[[Odontochelysodontochelys]] (''Odontochelys'')
********** skaai ''[[Pappochelyspappochelys]] (''Pappochelys'')
********** boppeskift ''[[Sauropterygiareptylfinnigen]] (''Sauropterygia'')
*********** rangleas takson ''[[Eosauropterygiaoerreptylfinnigen]] (''Eosauropterygia'')
************ skift [[notosauruseftigen]] (''Nothosauroidea'') †
************* ûnderskift [[notosauriërs]] (''Nothosauria'') †
************ {{Stambeam2/ein tûke}}skift [[plakodonten]] (''Placodontia'') †
********** {{Stambeam2/ein tûke}}rangleas takson [[skylpodeftigen]] (''Testudinata'')
*********** skaai ''[[Australochelysaustralochelys]] (''Australochelys'')
*********** skaai ''[[CondorchelysHebridyske skylpodden]] (''Eileanchelys'')
*********** skaai ''[[Eileanchelyskayentachelys]] (''Kayentachelys'')
*********** skaai ''[[Kayentachelyskondorchelys]] (''Condorchelys'')
*********** skaai ''[[Proganochelysproganochelys]] (''Proganochelys'')
*********** famylje ''[[Meiolaniidaemeiolaniïden]] (''Meiolaniidae'')
*********** {{Stambeam2/ein tûke}}skift [[skylpodden]] (''Testudines''): 400 soarten
******** {{Stambeam2/ein tûke}}rangleas takson [[lepidosaurusdieren]] (''Lepidosauromorpha'')
********* famylje ''[[Kuehneosauridaekuehnosauriërs]] (''Kuehneosauridae'')
********* {{Stambeam2/ein tûke}}boppeskift [[lepidosauriërs]] (''Lepidosauria'')
********** skift [[brêgehagediseftigen]] (''Rhynchocephalia''): 1 soarte <small>(út [[Nij-Seelân]])</small>