Wikipedy:De belangrykste tips

  • Foegje gewoan in pear stikken tekst ta. It hoecht er net moai út te sjen. Dat leare jo fanself as jo faker op de Wikipedy aktyf binne. Er binne genôch minsken dy’t om de opmaak tinke.
  • As jo bang binne om in soart spel flaters te meitsjen skriuw dan earst yn in tekstprogramma lykas Word. By de Fryske Akademykinne jo de Fryske staveringskontrôle downloaden. Jo knippe en plakke de tekst yn it stik wer jo wat ta wolle foegje. Wês net bang foar flatters. Er binne genôch minsken dy’t it prachtich fine om in tekst te ferbetterjen.
  • Er is gjin bettere kursus frysk as de Wikipedy. As jo geregeld in stikje tafoegje giet jo frysk mei sprongen foarút. Wês net skruten en helje jo Fryske kennis wer op of lear frysk te skriuwen mei help fan de Wikipedy. By elk artikel stiet it kopke skiednis, der kinne jo sjen wat er mei it artikel is bart. Op dizze manier kinne jo je eigen spellingsflaters neisjen. Sneller geef Frysk skriuwen leare is der net.


Skriuwe yn memmetaal.gif