Dizze side omskriuwt it putsje fan dit stuit. In putsje is in beskaat mêd dêr't op it stuit in soad oan wurke wurdt.

Op it stuit binne der seis putsjes dêr't oan wurke wurdt:

Jo wurde útnûge jo witten ta te foegen oan de projekten.