Ynstellings fan de Jeropeeske Uny

Sprieding fan de Jeropeeske ynstellings.

De Jeropeeske Uny wurdt bestjoerd troch sân ynstellings. Dy binne yn te dielen yn fjouwer politike en trije net-politike ynstellings.

Politike ynstellingsBewurkje

De Rie fan de Jeropeeske Uny

 • Fertsjinwurdiget de regearingen fan de lidsteaten.
 • Wurdt sjoen as it wichtichste orgaan as it giet om beslútfoarming.

It Jeropeesk Parlemint

 • Fertsjinwurdiget de ynwenners fan de EU-lidsteaten.
 • Wurdt om de fiif jier direkt keazen troch it folk.

De Jeropeeske Kommisje

 • Stiet noed foar it Jeropeeske belang.
 • Kin wetsûntwerpen meitsje foar de Rie fan de Jeropeeske Uny en it Parlemint.

De Jeropeeske Rie

 • Jout ympulsen oan it Jeropeeske belied.
 • Komt fjouwer kear yn 't jier gear.
 • Wurdt sjoen as it heechste orgaan fan de Jeropeeske Uny.

Net-politike ynstellingsBewurkje

It Hôf fan Justysje

 • Rjochterlike macht fan de Jeropeeske Uny.
 • Hâldt tafersjoch op de krekte útlis en tapassing fan de EU-ferdraggen.

De Rekkenkeamer

 • Hâldt tafersjoch op de begrutting fan de Jeropeeske Uny.

De Jeropeeske Sintrale Bank

 • Sintrale bank foar de eurosône.
 • Hifket it monetêre belied.
 • Hat in stabile merk ta prinsipealste doel.

Oare net-formele ynstellingsBewurkje