Utfierende macht

(Trochferwiisd fan Útfierende macht)

De útfierende macht is de macht yn in rjochtsteat dy't har dwaande hâldt mei it bestjoer fan it lân en dat foaral bestiet út: Frede slute, kriich fiere, soargje foar de iepenbiere oarder en it lân ferdigenje. De oare machten binne de wetjouwende macht en de rjochterlike macht.

Yn Nederlân is de regearing û.o. beklaaid mei de útfierende macht. By de provinsjes wurdt dat foarme troch de Kommissaris fan de Keninginne tegearre mei Deputearre Steaten. Yn de gemeente binne dat de boargemaster en wethâlders.