Utspanning

(Trochferwiisd fan Útspanning)

In útspanning is fan oarsprong it plak dêr't in reau nije hynders krige. De hynders waarden útspand. Faak wie der in trochreed by in útspanning.

De ferneamde útspanning, mei fiver en boarterstún 'It Wite Hûs' yn Olterterp, ± 1915
Kafee en útspanning mei boarterstún op Quatrebras, 1912

Om't dat in skoftke duorre, hienen in soad útspannings in gelegenheid om wat te nuttigjen.

De oantsjutting wurdt tsjintwurdich brûkt foar plakken dêr't koartere tiid tahâlden wurdt, meastal by in útsje. In soad útspannings hawwe ekstra fasiliteiten, lykas in boarterstún foar de bern. Dy boarterstunen binne faak útgroeid ta de wichtichste attraksje.