Afrikaanske talen

De Afrikaanske talen binne de taalkloft fan talen yn Afrika. Of de talen as ien taalfamylje beskôge wurde kinne is net wis.

De Afrikaanske talen kinne opdield wurde yn fjouwer lytsere taalfamyljes:

Yn de ien-komôf-teory foar it ûntstean fan de minsk binne alle taalfamyljes bûten Afrika ûntstean út de taal fan de minsken dy't Afrika ferlitten hawwe. It ferbân tusken de talen binnen Afrika is dêrby lykwols minder dúdlik.