Aldenburger hûnehok

It Aldenburger hûnehok (Dútsk: Oldenburger Hundehütte) is yn de arsjitektuer in boustyl foar wenhuzen dy't opkaam tusken 1875 en 1920 en dy't benammen yn Aldenburch en omkriten in soad neifolging krige.

Oldenburger Hundehütten

De boustyl is folle bekender wurden ûnder syn bynamme as ûnder syn sneinske namme Aldenburger gevelhûs.