Aldfrânsk

It Aldfrânsk is de histoaryske foarm fan it Frânsk sa't dat tusken likernôch 800 en 1300 sprutsen waard. De âldste oerlevere Frânske tekst wurdt foarme troch de saneamde Eden fan Straasburch út 842, in polityk ferdrach tusken twa pakesizzers fan Karel de Grutte. De ierste Frânske literatuer (út 'e alfde iuw) bestie benammentlik út religieuze teksten en ridderromans, de saneamde chansons de geste (letterlik: "lieten fan heldedieden"). It bekendste foarbyld út dat sjenre is it Chanson de Roland, oftewol it Roelantsliet.