Apen (Simiiformes) binne in tuskenskift fan de oarder fan de primaten (Primates). Alle primaten dy't net by it tuskenskift fan de apen hearre wurde healapen neamd. Ien groep healapen, de spoekbistkes wurd beskôge as de nauste sib fan de apen en tegearre wurde se pleatst yn de ûnderoarder Haplorhini.