Klasse (taksonomy)

taksonomyske rang

In klasse is yn de taksonomy it tredde nivo fan taksa. Boppe de klasse komt it nivo fan de stamme; √Ľnder de klasse komt it nivo fan it skift.

Foar presyzere oantsjutting fan de sibskip op dit nivo wurdt it fierder opdield yn boppeklassen, klassen, √Ľnderklassen en tuskenklassen. By Linnaeus hjit dit nivo yn it Latyn Classis.