In Takson, meartal taksa, is in groep yn in taksonomy. It hannelet dêrby net allinnich om de fierste ûnderferdieling, in groep dy't allinnich mar spesimen omfet, mar ek om hegere groepen; in takson kin ek wer oare taksa omfette. De taksanomy stribbet nei in yndieling mei taksa mei in sa grut mooglike betsjutting.

BiologyBewurkje

Yn de biology gean de taksa werom op Linnaeus. Dy taksa hawwe, nei it nivo yn de taksanomy, aparte oantsjuttings:

Dêr't ferlet is fan mear nivo's fan taksa, wurde de foarheaksels boppe, ûnder- en tusken- brûkt om it tal fan nivo's út te wreidzjen.

It stribjen yn de hjoeddeiske biologyske taksonomy is nei taksa dy't lyksteld wurde kinne mei in foarâlden-soarte: alle spesimen yn it takson hawwe dy soarte as foarâlden, en oarsom hearre alle spesimen mei dy foarâlden ta dat takson.