De Arameeërs (ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ) binne in folk, oarspronklik Mesopotaamje en Anatoalje, dat yn distiid foar it meastepart yn diaspoara libbet. It folk beskôget him as de fuortsetting fan de Arameeërs út de Aldheid. De Arameeërs sprekke in moderne fariant fan it Arameesk. Yn dy taal neame hjasels Suryoye of Oromoye.

Flagge fan de Arameeërs.