De attometer (symboal am) is in lingte-ienheid, gelyk oan 0,000.000.000.000.000.001 meter. De namme is gearstald út de SI-ienheid foar langte, "meter", en it SI-foarheaksel atto. In attometer is 0,001 femtometer of 1.000 septometer.