Bataafske Republyk

De Bataafske Republyk (doetiidsk Nederlânsk: Bataafsche Republiek) (19 jannewaris 1795 - 1801) wie in republyk dy't it grutste part fan it hjoeddeiske Nederlân omfette. Fan 1801 oant 1806 waard de Bataafske Republyk opfolge troch it Bataafsk Mienebest (doetiidske Nederlânsk: Bataafsch Gemeenebest), hoewol't dat steatsferbân faak as in subfoarm fan 'e Bataafske Republyk sjoen wurdt. De Bataafske Republyk is ûntstien út de Republyk fan de Sân Feriene Nederlannen, mei militêre stipe fan Frankryk en wie feitlik in fazalsteat fan Frankryk. Dy stipe waard djoer betelle: de Republyk moast tsientallen miljoenen gûne dellizze foar de Franske troepen dy't yn Nederlân legere waarden (Ferdrach fan Den Haach). Ek letter die bliken dat de saneamde 'koälysje' mei Frankryk fan ien kant komme moast. Yn de striid tsjin de Ingelsken en by de neifolgjende fredesûnderhannelings wiene de Frânsken gau ree en ruilje de Nederlânske koloanjen foar tasizzings fan Ingelân.

Flaggen dy't yn de Bataafske Republyk brûkt waarden.

Departeminten bewurkje seksje

 
Yndieling fan de Bataafske Republyk yn departeminten 1798 - 1801

1798-1801

Literatuer bewurkje seksje

  • Joost Rosendaal, Bataven!: Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk, 1787-1795, druk 2003, s. 735, Vantilt - Nijmegen, ISBN 90-77503-06-4
  • Joost Rosendaal, De Nederlandse Revolutie: vrijheid, volk en vaderland, 1783-1799, druk 2005, s. 256 , Vantilt - Nijmegen, ISBN 90-77503-18-8
  • Simon Schama, Patriotten en bevrijders: revolutie in de Noordelijke Nederlanden, 1780-1813, 4e printinge 2005, s. 859, Olympus - Amsterdam, ISBN 90-467-0051-8
  • Donald Sutherland, Revolutie en contrarevolutie: Frankrijk 1789-1815, printinge 1989, s. 478, Bert Bakker - Amsterdam, ISBN 90-351-0687-3