Departemint fan de Alde Isel

It Departemint fan de Alde Isel wie ien fan de acht departeminten fan de Bataafske Republyk. It hat bestien fan 1798 oant 1801 en hie as haadstêd Swol.

Bataafske Republyk: it Departemint fan de Alde Isel is it giel rjochts boppe it midden.

It departemint waard foarme nei it gearfoegjen fan:

De eilannen Urk en Skoklân wiene ek part fan it departemint.

By de stifting fan it Bataafske Mienebest, yn 1801, waard dizze weryndieling tebek setten. Wol bleaunen Oerisel en Drinte tegearre ien departemint, it Departemint Oerisel. Noardlik Gelderlân waard diel fan it Departemint Gelderlân, wylst it súdlik part fan Fryslân by it Departemint Fryslân kaam.