Under befolking wurde alle ynwenners fan in bepaald gebiet rekkene. Dat gebiet kin bygelyks in lân, in regio of in stêd wêze. De befolking wurdt ek wol populaasje neamd. De eleminten fan de befolking binne de ynwenners. Faak wurdt it wurd befolking brûkt as synonym foar ynwennertal: it tal fan minsken dy't wenje yn it gebiet.

Oflate begripen

bewurkje seksje

De befolkingstichtens jout oan hoefolle minsken op in oerflakte-ienheid wenne.

Befolking en befolkingstichtens fan in gebiet binne statistyske gegevens dy't op tal fan plakken werom te finen binne, bygelyks yn atlassen. Ofhinklik fan hoe't dy gegevens brûkt wurde sille, kinne de sifers opsplitst wurde nei befolkingsgroepen, âldens of geslacht. In oersjoch fan de sifers dy't nei in bepaalde eigenskip opsplitst binne is in befolkingsgearstalling.

In gebiet mei relatyf in bytsje befolking hjit tinbefolke, en mei in protte befolking tichtbefolke. Nederlân is in foarbyld fan in tichtbefolke gebiet. Binnen Nederlân is dan de Rânestêd wer tichtbefolke en it noard-easten fan Nederlân (Fryslân, Grinslân, Drinte) tinbefolke.