Bernardus Gerbrandi Furmerius

Bernardus Gerbrandi Furmerius (Ljouwert, 12 oktober 1542 - dêre, 6 augustus 1616) wie in histoarikus.

Hy wie in learling fan Suffridus Petrus oan de Latynske skoalle yn Ljouwert; studearre ûnder oaren yn Bazel, en waard yn 1597 Suffridus syn opfolger as lânshistoarjeskriuwer. Hy ferdigene him tsjin Ubbo Emmius, mar wie gjin neifolger sûnder krityk fan him.

 
Annalium Phrisicorum libri três,
publisearre 1609
 • De rerum usu et abusu auctore Bernardo Furmerio Phrysio. Antwerpen, 1575. Werprint: Leien en Antwerpen, 1585. (Foar in part reprodusearre, diels oerset troch D. V. Coornhert yn: Recht ghebruyck ende misbruyck van tydlycke have).
 • Histoariografy: Bellum Salicum trimestre Provinciarum Foederatarum anni 1597. Frjentsjer, 1598 (Knuttel 999)
 • Peroratio contra Ubbonem Emmium Fris. Gretan. Scholae Gruninganae rectorem. Frjentsjer, 1603. Efter: Suffridus Petri, Apologia… Frisiorum. (Werprinte Frjentsjer, 1699)
 • Hyperaspistes apologiae de origine et antiquitatibus Frisiorum ad Ubbonem Emmium …. Ljouwert, 1604.
 • Annalium Phrisicorum libri tres. Frjentsjer, 1609.
 • Annalium Phrisicorum trias altera. Frjentsjer, 1612.
 • Annalium Phrisicorum trias tertia … post mortem auctoris edita a Pierio Winsemio. Ljouwert, 1617.
 • Chronicon Iohannis de Beka … usque ad annum 1345 expletum … appendice deducta ad annum Christi 1574 auctore Suffrido Petri …Bernardus Furmerius … recensuit et notis illustravit. Frjentsjer, 1611.\
 • Autobiografy: Diarium Furnerii : dagboek van Bernardus Gerbrandi Furmerius, 1603-1615, landsgeschiedschrijver van Friesland, ynl., ed. en oerset (út it Latyn) D.W.Kok; annot. Onno Hellinga. Ljouwert, 2006
 • G. A. Wumkes, Bernardus Furmerius’ Emblemen, yn syn: Paden fen Fryslân, Boalsert, I,1932, 146-152,
 • D.W. Kok, Een late roeping: het leven van de historicus Furmerius, yn: De Vrije Fries, 76 (1996), 55-66,
 • E.H. Waterbolk, Twee eeuwen Friese geschiedschrijving. Grins, 1952.

Keppeling om utens

bewurkje seksje

Boarnen, noaten en referinsjes

bewurkje seksje
Boarnen, noaten en/as referinsjes:

Brouwer, J.H., en oaren (red.), Encyclopedie van Friesland, Amsterdam: Elsevier 1958, Furmerius, Bernardus Gerbrandi.