Suffridus Petrus

Suffridus Petrus (Ljouwert, 15 juny 1527 - Keulen, 23 jannewaris 1597) wie in skiedskriuwer dy't in protte skreaun hat oer de Fryske skiednis.

Doctor Petri

LibbenBewurkje

Suffridus Petrus waard berne yn Ljouwert en folge yn Leuven syn stúdzje. Nei in skoftke yn Ljouwert wenne te hawwen, waard hy yn 1553 heechlearaar yn de âlde talen yn Erfurt. Op oanrikkemandaasje fan J. Hopperus wurdt Suffridus yn 1562 sekretaris en bibletekaris fan Granvelle. As hy in skoft yn Fryslân tahâldt sammelt er histoaryske gegevens en dokuminten byinoar. Nei 1577 bliuwt er oan syn dea ta heechlearaar yn Keulen.

WurkBewurkje

Suffridus Petrus hat in grut ferskaat skreaun en samle. Trochdat er him dwaande hâldt mei de Fryske skiednis wurdt er tige bekend dêr't de Deputearre Steaten him yn 1590 ta Frysk skiedskriuwer beneame. Hy besiket om de kronyk fan Ocko Scharlensis in wittenskiplik fûnemint te jaan. Mei hjirtroch krijt de apokrife skiedskriuwing wat te folle oanhing. It wittenskiplike karakter wurdt dan te maklik brûkt om it Fryske ferline te idealisearjen.

BibliografyBewurkje

  • De Frisiorum antiquitate et orgine libri tres (Kol.Agripp 1590; 1698)
  • De scriptoribus Frisiae , decades XVI et semis (Kol.Agripp 1593; 1699)

Boarnen, noaten en referinsjesBewurkje

Boarnen, noaten en/as referinsjes:
  • Brouwer , J.H., J.J. Kalma , W. Kok en M. Wiegersma , red., Encyclopedie van Friesland, (Amsterdam: Elsevier, 1958), Suffridus Petrus.
  • W. Bergsma, 'Suffridus Petrus als landshistorieschrijver', It Beaken 56 (1994) 80-123.