Bernardus Schotanus à Sterringa

Bernardus Schotanus à Sterringa (Frjentsjer, ±1639 - Ljouwert 1704) wie de grûnlizzer fan de Schotanusatlas. Hy wie dûmny en waard yn 1639 in heechlearaar Gryksk oan de universiteit fan Frjentsjer en heechlearaar tsjerkeskiednis.

Kaart fan Sneeck út 1664

Nei 1656 studearre hy letterkunde, filosofy en letter medisinen yn Frjentsjer en waard dokter yn Ljouwert. Boppedat folge hy ûnderwiis yn lânmjitkunde. Yn 1662 waard him frege om de it kartearingswurk fan Haacma, Gravius, Freerks en Boelens te kontrolearjen en te ferbetterjen. Dy gritenijkaarten waarden yn 1664 útjûn yn in boek fan syn heit: 'Beschrijvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt'. De kaarten fan Bernardus ferskynden yn 1698 yn in atlas fan Fryslân. Der wurdt wol sein dat hy as opmjitter ôfbylde stiet op de kaart fan Menameradiel út 1692.