It Bobslydzjen is in wintersport. Mei in spesjale slide giet it mei, fjouwer, mei twa as mei ien dielnimmer in fêste rûte ôf.

It is wat as mei Formule 1-riden. By de start wurdt faasje makke, fral troch de oanduwers; wat sizze wol de ien as trije apart fan de stjoerder. It is dan it spul om dy feart heech te hâlden. Lykwols kin de slide 150 km it oere helje, en mei sa'n faasje kin in lytse stjoerflater slimme, somtiden sels deadlike , gefolgen hawwe.

Yn Peking 2022, waard foar froulju it Monobob yntrodusearre.