Byldhouwer (keunstner)

In byldhouwer is in keunstner dy't utering jout oan syn keunstsinnigens troch it meitsjen fan romtlike, trijediminsjonale keunstwurken. De namme "byldhouwer" ferwiist nei it kapjen fan bylden út stien, mar ek houtfikers, brûnsjitters en oaren wurde beskôge as byldhouwers.