Coopersburg

Coopersburg is in tehûs foar 44 âlden fan dagen oan de Ljouwerter Strjitwei yn Akkrum. It tehús waard op 8 maaie 1901 stiften troch Folkert Harmens Kuipers, letter liet er him Frank H. Cooper neame. It hûs wie in ûntwerp fan gemeente-arsjitekt Folkert Hoekstra. Nei 1970 kamen ek minsken allinnich yn oanmerking foar in húske yn Coopersburg.

Coopersburg fan de foarkant

SkiednisBewurkje

Yn 1866 emigrearre de jonge ûndernimmende Folkert Harmens Kuipers (23 jier âld) út Akkrum wei nei de Feriene Steaten fan Amearika. By syn earste omswalkingen kaam er yn stêden as Buffalo en Chicago, dêr't er in ûndernimming begûn. Hy bedarre op 't lêst yn New Yorkotte yn New York, wêr't er tegearre mei in kompanjon in grut warehûs oprjochte dat noch altyd bestiet, fergelykber mei Harrods of La Fayette. Op dit gebou liet hy in fjoertoer sette, dy't jûns en nachts syn ljochtbondel oer New York skine liet om dit warehûs yn de belangstelling te setten. Yn lettere jierren is dizze fjoertoer weihelle troch oare ûndernimmers.

RegintekeamerBewurkje

 
Skriuwark yn de regintekeamer fan Coopersburg

Yn it sintrale gedielte fan Coopersburg sit ek de Regintekeamer. Yn de keamer hinget in skilderij fan it grutte warehûs fan F.H. Cooper (Kuipers) en Ziegler yn New York. It skilderij is oan de binnekant fan it glês skildere en frijwat fersliten en ferware troch âlderdom. In de Regintekeamer stiet op in taffeltsje wat antyk skriuwerij-ark.

Oer Folkert Harmens KuipersBewurkje

Hy waard in begoedige sakeman, mar kaam dochs alle jierren werom nei syn bertedoarp om by syn âlden oan te gean. Hy wie rekke troch de earmoede fan de âlderein dy’t er om him hinne seach, en rjochte in stifting op. Dizze stifting hie as doel om earmelju ûnderdak en fersoarging te jaan yn in fersoargingstehûs dat yn 1900 klear wie en de namme fan de woldogger krige: Coopersburg. Kuipers hie him nammentlik yn Amearika omdope litten yn Frank H. Cooper. De âldere bewenners krigen sels alle wiken bûsjild, in unikum yn dy tiid.

MausoleumBewurkje

 
Mausoleum Coopersburg

Efter en njonken Coopersburg is in mausoleum yn âlde steat, wêryn de beide lichems fan Kuipers en syn frou byset binne. Op de sydmuorren fan it mausoleum binne twa moarmeren platen oanbrocht mei de teksten: Alle minsken binn’ myn broerren!
’t Grootste geluk in deze wereld
Is weggelegd voor hen die anderen
Trachten gelukkig te maken
en:
Gezegend blijve beider aandenken
En gezegend den Stichting Coopersburg
So lang de wyn waeit
De hoanne kraeit
It gers groeit
En de beam bloeit

Tige tafallich is dat se beide op 31 desimber ferstoarn binne, al is it net yn itselde jier. Boppe de yngong fan it mausoleum steane de byltnissen fan Kuipers en syn frou Antoinetta Gerardina de Graaff, berne op 8 novimber 1846 yn Middelburg.

TúnBewurkje

De wenten fan Coopersburg stean yn in park mei in karperfiver. In soad Akkrumers tinke noch faak oan de tiid werom doe’t in soad pearkes op de bankjes ynprieeltsjes yn it park sieten.Der stiet ek in tige spesjale sinnewizer. De tiden binne ôf te lêzen troch de sinnestrielen en de hoeken fan dizze sinnewizer.

ByldenBewurkje

Keppeling om utensBewurkje