De Dútsers (Dútsk: die Deutschen) binne in folk dat benammen bepaald wurdt troch in mienskiplike kultuer en taal, en minder troch de grinzen fan in lân.

Oer de hiele wrâld binne likernôch 100 miljoen minsken dy't Dútsk as memmetaal hawwe. Soms wurdt ûnderskied makke tusken Dútsers en etnyske Dútsers, wêrby't dy lêste groep definearre wurdt as minsken dy't troch harren sels of troch oaren as Dútser beskôge wurde, mar dy't net yn de Bûnsrepublyk Dútslân wenje, en dy't der ek gjin boarger fan binne.