De Jokse

De Jokse is in feart yn de gemeente Ljouwert. It eastlike diel foarme earder de grins mei de gemeente Boarnsterhim en tagelyk tusken de Tsjaarder Polder en Polder Lyts Friesma. De feart rint fan Tsjaard, by Wurdum, nei de Ringsleat.