De Klassiken

De klassiken bestjut yn de klassike sin fan it wurd, de stúdzje fan de taal, literatuer, skiednis, keunstfoarmen en oare aspekten fan de âlde Griken en it âlde Rome yn de Klassike âldheid.