De skiednis is it gehiel fan al wat bard is yn fral it ferline fan de minsk, en de stúdzje dêrfan.

Skiednis wurdt beskôge as in tûke fan sosjale wittenskip, om't it aksint fan de stúdzje leit op de minsklike skiednis. Lykwols, om't it grutste part fan de totale skiednis net-minsklik is, omfiemet it ek fjilden besibbe oan tûken fan wittenskippen bûten de Sosjale Wittenskip.

Fjilden fan stúdzje binnen de skiednis omfieme ûnder oaren:

Foar de stúdzje fan yn it bysûnder de skiednis fan it minskdom wurdt de tiid ferparte yn wurkbere stikken. Hjirfoar binne ferskate kriteariums, dy't ek noch wer kombinearre wurde kinne: gronology, kultuer, lokaasje en ûnderwerp. In foarbyld fan in skiedkundich mêd is dan: "de Argentynske arbeidersbeweging yn in tiidrek fan transysje, 1930 - 1945".

  Tema:Skiednis – Oersjoch fan Wikipedy siden oer skiednis