Sosjale wittenskip

Sosjale wittenskip wurdt foarme troch de tûken fan wittenskip dy't te krijen hawwe mei de minske yn syn sosjale fermidden.

De grutte tûken mei harren sintrale temas binne:

Om de sosjale siden wurdt der ek noch wol byrekkene: