De famyljenamme Donia heart ta oan ferskate famyljes dy't grutte ynfloed hân hawwe yn Fryslân.

Harinxma-Donia bewurkje seksje

De bekendste famylje wie fan ien stam mei de Harinxma's. Seis bruorren dêrút (ûnder oaren Haring fan Donia) spilen in grutte rol ûnder de Skieringers fan Súd-Westergoa (1450-1500, Donia-oarloch). Under de lettere leden wiene ek Frans fan Donia en stie Keympe fan Donia op de foargrûn. Syn takke stoar út tusken 1700-1750.

Noch tsjin 1800 bestie yn de Súdlike Nederlannen de takke fan Hotze (± 1550-1562 útwykt nei Leuven).

Dantumawâld bewurkje seksje

In oar laach wienen de Donia's fan Dantumawâld, Binnert (fermoarde 1473) yn Ingwierrum en Lou.

Pier Gerlofs bewurkje seksje

Faaks de ferneamste persoan mei Donia as fan is, is de skiedkundige Pier Gerlofs Donia.

Literatuer bewurkje seksje