Each (eilân)

Each, yn it Eastfrysk Plat ōğ is in âld wurd foar eilân.

It komt foar yn geografyske nammen as: Langereach (Langeōğ), Spikereach (Spīkerōğ), Wangereach (Wangerōğ) en Skiermûntseach (sğiermünkōğ)